ÄNKYTYSTERAPIAA RYHMÄSSÄ ALLE KOULUIKÄISILLE LAPSILLE

ÄNKYTYSTERAPIAA RYHMÄSSÄ ALLE KOULUIKÄISILLE LAPSILLE

Änkytysterapiaryhmä sisältää ammattilaisen ohjaamaa systemaattista lääkinnällistä kuntoutusta kevään aikana kokonaisuudessaan 26 x 45 min. Kokonaisuus sisältää

 • viikoittaista etäohjattua työskentelyä kotona (5 x 45 min)
 • lasten terapiaryhmän toimintaa lähitapaamisina (7 x 45 min)
 • vanhempien ohjausta ja vanhempien vertaisryhmätoimintaa lähitapaamisina (7 x 45 min) ja etänä (2 x 45 min)
 • vanhempien ja lasten yhteistä puheharjoitteluaikaa lähipäivien aikana (3 x 45 min)
 • yksilölliset tapaamiset osallistujien kanssa jakson alussa ja lopussa (2 x 45 min).

Ryhmän toteuttavat laillistetut änkytykseen erikoistuneet ammattilaiset, joilla on pitkä ja monipuolinen kokemus änkytyksen hoidosta ja ryhmämuotoisesta änkytysterapiasta.

Miksi puheterapiaa ryhmässä?

Ryhmämuotoinen änkytysterapia tarjoaa monia etuja yksilöterapiaan verrattaessa, kuten…

 • lapsi saa kokemuksen siitä, ettei erotu toisista puhetapansa vuoksi
 • lapsi ja vanhempi kuulevat toisten kokemuksia änkytyksestä
 • vertaisryhmässä saa tukea ja ymmärrystä sekä tulee kuulluksi omien kokemustensa kanssa
 • vanhemmat pystyvät työstämään monipuolisesti änkytykseen liittyviä asioita vertaisryhmässä
 • lapsi saa onnistumisen kokemuksia ryhmätilanteisiin osallistumisesta ja puhumisesta
 • ryhmä on lapselle luontainen vuorovaikutustilanne, jossa harjoitellaan puheen hallinnan keinojen käyttöä
 • ryhmässä harjoittelu helpottaa taitojen soveltamista arjessa terapian ulkopuolella
 • ryhmässä on hauskaa ja lapsi omaksuu usein uusia taitoja oppimisen ilon kautta

Mitä kokonaisuus sisältää ja tarkoittaa?

 • yksilöllinen aloituskeskustelu ja tavoitteiden asettaminen etäyhteyden kautta tai vastaanotolla
 • monipuolisia lähipäiviin valmistavia tehtäviä, joita annetaan perheille viikoittain viiden viikon ajan ennen ryhmän alkua
 • kaksi intensiivistä lähipäivää Espoossa, joiden aikana toteutuu sekä lasten terapiaryhmä että vanhempien ohjausta vertaisryhmässä. Lisäksi päivien aikana vanhemmat ja lapset harjoittelevat yhdessä terapiassa opeteltuja asioita.
 • systemaattista kotiharjoittelua lähipäivien jälkeen
 • vanhempien vertaisryhmä 2–3 viikkoa lähipäivien jälkeen yhdessä puheterapeutin kanssa etäyhteyden kautta: keskustelua kotiharjoittelusta ja avoimista kysymyksistä sekä vanhempien suhtautumisen työstämistä
 • yksilöllinen loppukeskustelu kuukauden kuluttua lähipäivien jälkeen etäyhteyden kautta tai vastaanotolla
 • ryhmän aikana vanhemmat ja lapset saavat myös vapaamuotoista vertaistukea, sillä he juttelevat kokemuksistaan myös tauoilla. Useimmiten perheet vaihtavat keskenään yhteystietoja ja voivat jatkaa yhteydenpitoa myös ryhmän jälkeen

Änkytyksen alkaminen herättää vanhemmissa usein huolta, erilaisia tunteita ja heille herää paljon kysymyksiä änkytykseen liittyen. Monet vanhemmat eivät tiedä, miten heidän kannattaisi toimia, kun lapsen puhuminen on vaikeaa tai miten jutella lapselle ja lapsen lähipiirille änkytyksestä. Vanhemmat kaipaavat usein neuvoja myös siihen, mitä sanoa ja miten toimia, jos lapsi alkaa reagoida omaan änkytykseensä kielteisesti. Vanhemmat haluavat oppia keinoja, joilla he voivat helpottaa lapsensa puhetta. Lisäksi pienten lasten änkytys herättää myös päivähoidossa kysymyksiä siitä, miten he voisivat helpottaa lapsen puhumista ja tukea lapsen osallistumista ryhmässä.

Alle kouluikäisten lasten änkytysterapiaryhmässä tarkoituksena on antaa vanhemmille tietoa änkytyksestä ja auttaa heitä ymmärtämään, mistä änkytyksessä on kyse ja mitkä tekijät vaikuttavat puheen sujuvuuteen. Tarkoituksena on myös kohdata ja vähentää vanhempien huolestuneisuutta ja auttaa vanhempaa työstämään omaa suhtautumistaan änkytykseen. Vanhempia kannustetaan ja ohjataan puhumaan änkytyksestä avoimesti ja tukemaan lapsen itsetunnon kehitystä. Vanhemmille annetaan keinoja helpottaa lapsensa puhetta vuorovaikutustilanteissa. Änkytysterapian aikana harjoitellaan myös puheen hallinnan keinoja, joita perhe harjoittelee systemaattisen kotiharjoitteluohjelman aikana.

Kenelle?

Jakso sopii teille, jos

 • haluatte lisää tietoa ja ymmärrystä änkytykseen liittyen
 • haluatte oppia suhtautumaan änkytykseen hyväksyvämmin
 • vanhemmat haluavat tukea lapsen itseluottamusta, puherohkeutta ja osallistumista
 • änkytys haittaa lasta itseään
 • vanhemmat haluavat keinoja puhua änkytyksestä lapsen kanssa
 • vanhemmat toivovat itselleen keinoja helpottaa lapsen sujuvuutta
 • vanhemmat haluavat keinoja puhua änkytyksestä päivähoidossa
 • haluatte harjoitella puheen sujuvuuden hallinnan keinoja
 • ette ole saanut kuntoutusta aiemmin tai haluatte täydentää yksilöterapiassa oppimianne asioita
 • lapsi pystyy toimimaan ryhmässä iänmukaisella tavalla
 • toinen vanhemmista sitoutuu osallistumaan ryhmään
 • lapsen ja vanhemman suomen kielen taito on riittävä ryhmäkeskusteluissa toimimiseen

Milloin?

Ryhmän lähipäivät ovat ke 13.4. – to 14.4.2022. Ryhmä kokoontuu ke 13.4. klo 10.00-16.00 ja to 13.4. klo 10.00-14.30. Lähipäiviin osallistuu lapsi vanhemman kanssa. Ryhmän ennakkotehtävät alkavat viimeistään 7.2.22 ja yksilöllinen loppukeskusteltu toteutuu 3.6.22 mennessä

Ryhmä toteutuu neljällä osallistujalla, enimmillään paikkoja on 7. Osallistujamäärän kasvaessa työntekijöiden määrää lisätään.

Missä?

Ryhmä kokoontuu Voimavarakeskus Tempo Oy:n toimitiloissa Espoon keskuksessa (Reviisorinkatu 3, 02770 Espoo).

Miten mukaan?

Ryhmämuotoinen änkytysterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon voi saada maksusitoumuksen julkisesta terveydenhuollosta (esim. kotikunta, erikoissairaanhoito). Neuvomme tässä mielellämme. Ryhmään voi osallistua myös itse maksaen.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

info@tempokeskus.fi, p. 050-5773679 (Salla Pohja) ja 0400-448187 (Auli Laiho)