”INTOA” – Intensiivikuntoutusta aikuisen änkytykseen. Järjestämme ryhmämuotoista kuntoutusta nuorille ja aikuisille keväällä 2019. Ota yhteyttä ja kysy vapaita paikkoja (info@tempokeskus.fi).

Lataa esite tästä (pdf).

 

Yksilöpuheterapia

Tempon puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja ovat erikoistuneet änkytyksen ja sokelluksen kuntoutukseen. Tarjoamme puheterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen. Yksilöterapia toteutuu asiakaslähtöisesti, ja terapia suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan ja perheen omaa toimijuutta ja voimavaroja.

Änkytysterapia toteutuu usein kunnan tai erikoissairaanhoidon maksusitoumuksella tai Kelan maksamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Maksusitoumuksen saamiseksi tarvitaan lääkärin lähete. Ota yhteyttä oman alueesi puheterapeuttiin ja kysy lisää mahdollisuuksistasi. Änkytysterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti.

Puheen sujuvuuden häiriöiden lisäksi tarjoamme arviointia ja kuntoutusta myös muissa puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöissä. Vahvinta osaamistamme ovat lasten puheen ja kielen kehitykselliset pulmat, kuten puheentuoton motoriset vaikeudet (lasten puheen apraksia), fonologiset pulmat sekä kielen kehityksen vaikeudet.

 

Tempon puheterapeutit työskentelevät pääosin Uudellamaalla. Yksilöterapia voi toteutua Tempon toimitiloissa Espoon keskuksessa tai asiakkaan lähiympäristössä (koti, päiväkoti, koulu, työpaikka). Tempo tarjoaa palveluita myös valtakunnallisesti Suomessa. Nykyaikaisten etäyhteyksien avulla änkytysterapia voidaan toteuttaa helposti paikasta ja jopa maasta riippumatta.

 

Kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi.

 

Ryhmäpuheterapia

Tempossa järjestetään änkytysterapiakuntoutusta ryhmämuotoisena monille ikäryhmille. Ryhmäterapiakuntoutuksessa asiakkaat saavat usein ajallisesti enemmän puheterapiaa ja pystyvät jakamaan kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Vertaistuki auttaa lapsia ja nuoria perheineen sekä aikuisia käsittelemään ja työstämään änkytystään monipuolisemmin, ja tätä kautta se auttaa heitä hyväksymään änkytyksensä paremmin. Ryhmässä harjoitellaan asiakkaalle sopivia puheen hallinnan keinoja.

Ota yhteyttä oman alueesi puheterapeuttiin ja kysy lisää mahdollisuuksistasi ryhmämuotoiseen kuntoutukseen! Ryhmämuotoisen änkytysterapian voi myös maksaa itse. Kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi.

Seuraa myös ajankohtaista-sivujamme ja Facebook-sivujamme tulevista kuntoutuskursseista!

 

Etäterapia

Tempon änkytyksen kuntoutukseen erikoistuneet puheterapeutit Auli ja Salla tarjoavat änkytysterapiakuntoutusta myös etäyhteyden kautta. Etäterapia mahdollistaa puheterapian toteutumisen kattavasti koko Suomen alueella ja myös ulkomailla asuville.

Etäterapia toteutetaan käyttäen tietoturvallista ja suojattua yhtyettä (Doxy.me), joka täyttää mm, Kelan ja HUS:n edellyttämät tietoturvavaatimukset terapioiden toteuttamiseen. Lue lisää etäpalveluperiaatteistamme (Voiko tähän laittaa saman pdf:n tai linkin tms. kuin alapalkissa on ollut etäpalveluperiaatteista)

Kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi.

 

Änkytyksen kuntoutuksen menetelmät

Tempossa on monipuolista osaamista kansainvälisesti yleisimmin käytetyistä kuntoutusmenetelmistä. Asiakkaan tarpeiden mukaan voimme valita käyttöön mm.

 

– Palin Parent-Child Interaction -menetelmän (PCI)

– ympäristön vaikutuskeinot ja mahdollisuudet

– alle kouluikäisten kuntoutukseen Lidcombe-ohjelman

– monia sujuvuuden säätelyn menetelmiä (esim. smooth/prolonged speech, GILCU/ELU, Camperdown Program)

– änkytyksen muuntelun menetelmiä (esim. Van Riper, Mini-KIDS)

– integratiivisia menetelmiä (esim. Tempo Treatment, ERA-SM, Iowan yliopiston kuntoutusmalli, fluency rules, RESTART-DCM Method)

– kojeet puheen sujuvuutta vahvistavana välineenä puheterapian rinnalla

 

Sopeutumisvalmennuskurssit änkytykseen

 

Lue lisää Sopeutumisvalmennuskursseista

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi. Seuraa myös ajankohtaista -sivujamme ja Facebook -sivujamme tulevista sopeutumusvalmennuskursseista!

 

Vertaiskahvila änkytykseen

Tempossa järjestään Vertaiskahviloita 1-2 kertaa lukukaudessa. Kahvilassa käsitellään änkytystä eri teemojen kautta ja perheet pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan. Vertaiskahvilassa on ollut usein mukana myös vierailevia kokemusasiantuntijoita. Lapset ja nuoret voivat keskustella yhdessä änkytyksestä ja myös vain nauttia toistensa seurasta. Vanhemmat ovat usein työstäneet heille tärkeitä asioita vanhempien kesken.

Vertaiskahvilat ovat avoinna kaikille perheille – myös muille kuin Tempon asiakkaille. Vertaiskahvilaan ilmoittaudutaan etukäteen, ja se kustantaa usein vain kahvirahan 2€.

Kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi. Seuraa myös ajankohtaista-sivuamme ja facebook-sivujamme!

 

 

Psykoterapia

Tempossa ei tällä hetkellä työskentele psykoterapeutteja. Psykoterapeuttiopiskelija toteuttaa keskusteluterapiaa sopimuksen mukaan.

Auli opiskelee Helsingin yliopistossa aikuisten ja nuorten psykoterapeutiksi. Aulin psykoterapiasuuntaus on kognitiivis-analyyttinen. Tämä lähestymistapa on integratiivinen ja yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle muotoutuva. Prosessi alkaa muutamalla alkukartoituksen kerralla, jonka jälkeen työstetään yhteinen tapausjäsennys usein kirjeen muotoon. Keskivaiheen työskentelyssä pohditaan omia toimintatapoja ja kurkistetaan myös pinnan alle siihen, mitä tunteita ja ajatuksia eri elämäntilanteissa toistuvasti herää. Terapiassa mietitään yhdessä, millaiset aiemmat kokemukset voivat altistaa tietynlaiseen käyttäytymiseen. Samoin terapiassa vahvistetaan kykyä itsehavainnointiin ja vähitellen oman toiminnan muuttamiseen. Työskentely on usein lyhytterapeuttista. Mitä lyhyemmästä jaksosta on kyse, sitä tarkemmaksi terapian tavoite usein määritellään. Tällä hetkellä Auli toteuttaa jatkuvasti koulutukseen kuuluvia ohjattuja terapiaharjoitteluja (tyypillisesti 16-40 kertaa).

Jos asia kiinnostaa sinua, ota Auliin yhteyttä sähköpostitse auli@tempokeskus.fi.

 

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja

Puheterapiakeskus Tempo Oy on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (www.valvira.fi). Tempossa työskentelevät puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja, joilla on monipuolinen työkokemus- ja koulutustausta erityisesti seuraavista Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alueista:

– lapsen puheen ja kielen kehitykselliset vaikeudet, erityisesti puheen tuottoon liittyvät pulmat

– puheen sujuvuuden häiriöt (änkytys ja sokellus)

Olemme työskennelleen pitkäjänteisesti lasten kehityksellisten puheen ja kielen häiriöiden parissa, ja työkokemusta on molemmilla noin 15 vuotta. Olemme kouluttautuneet perusopintojen jälkeen ja hankkineet erityistä osaamista juuri niiden asiakasryhmien terapiaan, joiden kanssa työskentelemme. Olemme molemmat puheen sujuvuuden häiriöiden erikoispuheterapeutteja. Aulilla on suoritettuna myös nelivuotinen neurologisiin kommunikaatiohäiriöihin erikoistuminen. Sallalla on osaamista voimavarakeskeisestä perhetyöstä.  Lue lisää koulutus- ja työkokemustaustastamme: Auli Laiho Salla Pohja (tulossa ansioluettelot)

Voit tarkastaa tietomme myös osoitteessa https://julkiterhikki.valvira.fi/

Työskentelemme asiakkaan kanssa suomenkielellä. Vanhempien ohjaus ja neuvottelut on mahdollista toteuttaa myös englannin kielellä. Tulkkia käytetään silloin, kun asiakkaalla on Kelan päätös tulkkauksen järjestämiseen.

Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen puheterapia

 

Kuntoutuksemme viitekehyksenä toimii ICF (Maailman terveysjärjestön WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus), ja se noudattaa hyviä kuntoutuskäytäntöjä. Suunnittelemme ja toteutamme puheterapian yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuspäätöksen, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen ja asiakkaan kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Puheterapiamme on tavoitteellista, aktiivista ja asiakaslähtöistä, ja sen tarkoituksena on saada kuntoutujan voimavarat käyttöön ja tukea osallistumista arjen toimintoihin. Teemme yhteistyötä asiakkaalle merkityksellisten toimijoiden kanssa (mm. päiväkoti, koulu). Meillä on käytössään monipuoliset terapiamateriaalit ja -välineet.

 

Puheterapian toteutus

Kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen mukaisesti terapia toteutetaan vastaanotolla tai osittain tai kokonaan asiakkaan omassa ympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa. Kelan järjestämä terapia toteutuu yksilöllisten tarpeiden mukaisesti joko säännöllisenä, ajoittain tiivistettynä, tauotettuna tai harvajaksoisesti ohjauksellisesti toteutettuna.

 

Toimitilamme sijaitsevat Espoon keskuksessa (Reviisorinkatu 3). Vastaanottotilamme mahdollistavat tarkoituksenmukaisen puheterapian toteuttamisen. Toimitilamme kokonaispinta-ala on 108m2, joka sisältää kolme terapiahuonetta ja yhden ryhmätyöskentely tai -koulutustilan. Asiakkaiden käytössä on wc ja odotustila. Vastaanottomme on katutasossa. Toimitiloihimme on hyvät kulkuyhteydet (ks. tarkemmin yhteystiedot).

Vapaita paikkoja voi tiedustella sähköpostitse info@tempokeskus.fi tai puhelimitse Auli Laiho 0400-448187.

 

Kenelle?

Kelan järjestämää puheterapiaa saa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sellainen henkilö, jonka kielelliset vaikeudet haittaavat merkitsevästi jokapäiväistä elämää ja kommunikaatiotilanteita.

Asiakas voi hakea Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, kun hänellä on hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kirjallinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman laativat yhteistyössä kuntoutuja, hoitavan tahon lääkäri ja mahdollinen moniammatillinen työryhmä (mm. erikoislääkäri, puheterapeutti, psykologi, hoitaja ja tarvittaessa toiminta- sekä fysioterapeutti). Suunnitelma tehdään vähintään yhdeksi ja enintään 3 vuodeksi (lomake: Kuntoutussuunnitelma, vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 207), tai B-lääkärinlausunto, jossa on vastaavat tiedot). Kela antaa asiakkaalle kuntoutushakemuksen perusteella päätöksen vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.

Voit halutessasi lukea lisää muusta kuin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiasta Suomen puheterapeuttiliiton sivuilta www.puheterapeuttiliitto.fi

 

Hakeminen

Asiakas tai asiakkaan vanhemmat hakevat Kelan puheterapiaa lomakkeella KU104. Lomaketta täyttäessä on tärkeää kuvailla, miten lapsi selviää arjen tilanteissa muihin ikätasoisiin lapsiin verrattuna ja miten vaikeudet näkyvät eri tilanteissa esim. kotona, päiväkodissa tai koulussa ja miten lapsen haasteet heijastuvat esimerkiksi kaverisuhteisiin ja muihin sosiaalisiin tilanteisiin, jaksamiseen, itsetuntoon ja vuorovaikutustaitoihin. Hakemukseen on hyvä muistaa liittää tarvittavat lausunnot lääkärin tekemän kuntoutussuunnitelman lisäksi (esim. puheterapeutin, psykologin). Vanhemmat voivat valita itse Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajan Kelan hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Palveluntuottajiin voi tutustua sivulla https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri /. Tarvittaessa apua voi saada kelalta tai hoitavalta taholta.

 

Lisätietoa

Vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta saa lisätietoa Kelan nettisivuilta www.kela.fi  sekä arkisin klo 9-16 Kelan puhelinnumerosta 020 692 205.

Kelan terapian palvelukuvaus 1.1.2019 alkaen.

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat yksityiseen terveydenhuoltoon

Lapsi voi saada Kelan vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.

Kelan palvelunumerot

Kelan palvelupisteet

Voit seurata kuntoutuksen liittyviä asioita myös sosiaalisessa mediassa (https://www.kela.fi/sosiaalinen-media)

Saamamme palaute

”Tavoitteet olivat selkeät, ja ne saavutettiin”

”Terapian aikana käytiin läpi minulle tärkeitä asioita ja minua häiritseviä asioita”

”Terapian aikana löysin minulle sopivat tekniikkaharjoitukset”

”Pidän änkytystä nyt osana itseäni ja hyväksyn sen osana itseäni”

”Sain riittävästi tietoa änkytyksestä ja vastauksia kysymyksiini”

”Nuoren itsevarmuus lisääntyi änkytysterapiajakson aikana, ja se helpotti lukion aloittamista”

”Saimme riittävästi ohjausta ja hyviä vinkkejä kotiharjoitteluun”

”Yhteistyö puheterapeutin kanssa on toiminut erinomaisesti”

”Lapsen puhe on kehittynyt valtavasti”

”Puheterapeutti on kuunnellut hyvin lasta ja vanhempia”

”Yhteistyössä puheterapeutin kanssa olemme löytäneet sopivan menetelmän ja harjoitukset”

”Lapsi ei enää turhaudu, jaksaa olla kärsivällinen ja ymmärtää änkytystään nyt paremmin”

”Lapsi kertoo nyt pitkiä tarinoita ja ei lannistu, jos änkytystä tulee”

”Yhteistyö on ollut joustavaa ja luottamuksellista”