Asiakkaalle

Tarjoamme puheterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen. Tempon puheterapeutit työskentelevät pääosin Uudellamaalla, mutta Tempo tarjoaa palveluita myös valtakunnallisesti Suomessa. Nykyaikaisten etäyhteyksien avulla änkytysterapia voidaan toteuttaa helposti paikasta ja jopa maasta riippumatta. Tempon toimintaote on asiakaslähtöinen ja perhekeskeinen ja vahvistamme asiakkaan ja perheen omaa toimijuutta ja voimavaroja.

”INTOA” – Intensiivikuntoutusta aikuisen änkytykseen. Järjestämme ryhmämuotoista kuntoutusta nuorille ja aikuisille keväällä 2019. Ota yhteyttä ja kysy vapaita paikkoja (info@tempokeskus.fi).

Lataa esite tästä (pdf).

 

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2019 (pdf).

Katso tarkemmat tiedot vuoden 2019 Sopeutumisvalmennuskursseista ja hauista!

 

Kuntoutusmuodot:

-yksilöterapia

-ryhmäterapia

-intensiivikuntoutus

-etäyhteyskuntoutus

-sopeutumisvalmennus

-vertaisryhmätoiminta

Tempossa on monipuolista osaamista kansainvälisesti yleisesti käytetyimmistä kuntoutusmenetelmistä. Asiakkaan tarpeiden mukaan voimme valita käyttöön mm.

-Palin Parent-Child Interaction -menetelmän (PCI)

-muut epäsuoran kuntoutuksen menetelmät

-alle kouluikäisten kuntoutukseen Lidcombe-ohjelman

-monia sujuvuuden säätelyn menetelmiä (esim. smooth/prolonged speech, GILCU/ELU)

-änkytyksen muuntelun menetelmiä (esim. Van Riper)

-integratiivisia menetelmiä (esim. ERA-SM, Iowan yliopiston kuntoutusmalli, fluency rules, Tempo treatment)

-kojeet puheen sujuvuutta vahvistavana välineenä puheterapian rinnalla

-Puheen sujuvuuden häiriöiden lisäksi tarjoamme arviointia ja kuntoutusta myös muissa puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöissä. Vahvinta osaamistamme on lasten puheen ja kielen kehitykselliset pulmat,  kuten puheentuoton motoriset vaikeudet (lasten puheen apraksia), fonologiset pulmat sekä kielen kehityksen vaikeudet.

Puheenkehityksen pulmat haittaavat vuorovaikutustilanteissa toisten ihmisten kanssa. Lapsen kehityksen kiintein ympäristö on perhe, jolla on välittömin mahdollisuus vaikuttaa suotuisasti lapsen kehityksen edistymiseen. Tempon toiminnassa korostuu vahvasti yhteinen työskentely lapsen vanhempien kanssa. Haluamme panostaa vanhempien aktiiviseen kuulemiseen ja mukanaoloon perinteistä työtapaa vahvemmin. Keskeistä on jokaiselle perheelle sopivien ja tärkeiksi muodostuvien kuntoutuselementtien löytäminen ja aktiivinen lapsen puheeseen vaikuttaminen ilman, että siitä muodostuu lapselle tai perheelle liian kuormittavaa toimintatapaa. Lapsen änkytys usein vaihtelee kausittain ja tilanteesta toiseen, ja oleellista onkin, että perhe löytää sopivia toimintatapoja ja osaa muuttaa niitä oikea-aikaisesti lapsen puhetilanteen vaihdellessa.

Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse info@tempokeskus.fi

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

 

Puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja

Puheterapiakeskus Tempo Oy on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (www.valvira.fi). Tempossa työskentelevät puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja, joilla on monipuolinen työkokemus- ja koulutustausta erityisesti seuraavista Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alueista:

– lapsen puheen ja kielen kehitykselliset vaikeudet, erityisesti puheen tuottoon liittyvät pulmat

– puheen sujuvuuden häiriöt (änkytys ja sokellus)

Olemme työskennelleen pitkäjänteisesti lasten kehityksellisten puheen ja kielen häiriöiden parissa, ja työkokemusta on molemmilla noin 15 vuotta. Olemme kouluttautuneet perusopintojen jälkeen ja hankkineet erityistä osaamista juuri niiden asiakasryhmien terapiaan, joiden kanssa työskentelemme. Olemme molemmat puheen sujuvuuden häiriöiden erikoispuheterapeutteja. Aulilla on suoritettuna myös nelivuotinen neurologisiin kommunikaatiohäiriöihin erikoistuminen. Sallalla on osaamista voimavarakeskeisestä perhetyöstä.  Lue lisää koulutus- ja työkokemustaustastamme: Auli Laiho Salla Pohja (tulossa ansioluettelot)

Voit tarkastaa tietomme myös osoitteessa https://julkiterhikki.valvira.fi/

Työskentelemme asiakkaan kanssa suomenkielellä. Vanhempien ohjaus ja neuvottelut on mahdollista toteuttaa myös englannin kielellä. Tulkkia käytetään silloin, kun asiakkaalla on Kelan päätös tulkkauksen järjestämiseen.

Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen puheterapia

Kuntoutuksemme viitekehyksenä toimii ICF (Maailman terveysjärjestön WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus), ja se noudattaa hyviä kuntoutuskäytäntöjä. Suunnittelemme ja toteutamme puheterapian yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuspäätöksen, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen ja asiakkaan kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Puheterapiamme on tavoitteellista, aktiivista ja asiakaslähtöistä, ja sen tarkoituksena on saada kuntoutujan voimavarat käyttöön ja tukea osallistumista arjen toimintoihin. Teemme yhteistyötä asiakkaalle merkityksellisten toimijoiden kanssa (mm. päiväkoti, koulu). Meillä on käytössään monipuoliset terapiamateriaalit ja -välineet.

Puheterapian toteutus

Kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen mukaisesti terapia toteutetaan vastaanotolla tai osittain tai kokonaan asiakkaan omassa ympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa. Kelan järjestämä terapia toteutuu yksilöllisten tarpeiden mukaisesti joko säännöllisenä, ajoittain tiivistettynä, tauotettuna tai harvajaksoisesti ohjauksellisesti toteutettuna.

Toimitilamme sijaitsevat Espoon keskuksessa (Reviisorinkatu 3). Vastaanottotilamme mahdollistavat tarkoituksenmukaisen puheterapian toteuttamisen. Toimitilamme kokonaispinta-ala on 108m2, joka sisältää kolme terapiahuonetta ja yhden ryhmätyöskentely tai -koulutustilan. Asiakkaiden käytössä on wc ja odotustila. Vastaanottomme on katutasossa. Toimitiloihimme on hyvät kulkuyhteydet (ks. tarkemmin yhteystiedot).

Vapaita paikkoja voi tiedustella sähköpostitse info@tempokeskus.fi tai puhelimitse Auli Laiho 0400-448187.

Kenelle?

Kelan järjestämää puheterapiaa saa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sellainen henkilö, jonka kielelliset vaikeudet haittaavat merkitsevästi jokapäiväistä elämää ja kommunikaatiotilanteita.

Asiakas voi hakea Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, kun hänellä on hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kirjallinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman laativat yhteistyössä kuntoutuja, hoitavan tahon lääkäri ja mahdollinen moniammatillinen työryhmä (mm. erikoislääkäri, puheterapeutti, psykologi, hoitaja ja tarvittaessa toiminta- sekä fysioterapeutti). Suunnitelma tehdään vähintään yhdeksi ja enintään 3 vuodeksi (lomake: Kuntoutussuunnitelma, vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 207), tai B-lääkärinlausunto, jossa on vastaavat tiedot). Kela antaa asiakkaalle kuntoutushakemuksen perusteella päätöksen vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.

Voit halutessasi lukea lisää muusta kuin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiasta Suomen puheterapeuttiliiton sivuilta www.puheterapeuttiliitto.fi

 

Hakeminen

Asiakas tai asiakkaan vanhemmat hakevat Kelan puheterapiaa lomakkeella KU104. Lomaketta täyttäessä on tärkeää kuvailla, miten lapsi selviää arjen tilanteissa muihin ikätasoisiin lapsiin verrattuna ja miten vaikeudet näkyvät eri tilanteissa esim. kotona, päiväkodissa tai koulussa ja miten lapsen haasteet heijastuvat esimerkiksi kaverisuhteisiin ja muihin sosiaalisiin tilanteisiin, jaksamiseen, itsetuntoon ja vuorovaikutustaitoihin. Hakemukseen on hyvä muistaa liittää tarvittavat lausunnot lääkärin tekemän kuntoutussuunnitelman lisäksi (esim. puheterapeutin, psykologin). Vanhemmat voivat valita itse Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajan Kelan hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Palveluntuottajiin voi tutustua sivulla https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/. Tarvittaessa apua voi saada kelalta tai hoitavalta taholta.

Lisätietoa

Vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta saa lisätietoa Kelan nettisivuilta www.kela.fi sekä arkisin klo 9-16 Kelan puhelinnumerosta 020 692 205.

 

Kelan terapian palvelukuvaus 1.1.2019 alkaen.

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat yksityiseen terveydenhuoltoon

Lapsi voi saada Kelan vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.

Kelan palvelunumerot

Kelan palvelupisteet

Voit seurata kuntoutuksen liittyviä asioita myös sosiaalisessa mediassa (https://www.kela.fi/sosiaalinen-media)

Saamamme palaute

”Tavoitteet olivat selkeät, ja ne saavutettiin”

”Terapian aikana käytiin läpi minulle tärkeitä asioita ja minua häiritseviä asioita”

”Terapian aikana löysin minulle sopivat tekniikkaharjoitukset”

”Pidän änkytystä nyt osana itseäni ja hyväksyn sen osana itseäni”

”Sain riittävästi tietoa änkytyksestä ja vastauksia kysymyksiini”

”Nuoren itsevarmuus lisääntyi änkytysterapiajakson aikana, ja se helpotti lukion aloittamista”

”Saimme riittävästi ohjausta ja hyviä vinkkejä kotiharjoitteluun”

”Yhteistyö puheterapeutin kanssa on toiminut erinomaisesti”

”Lapsen puhe on kehittynyt valtavasti”

”Puheterapeutti on kuunnellut hyvin lasta ja vanhempia”

”Yhteistyössä puheterapeutin kanssa olemme löytäneet sopivan menetelmän ja harjoitukset”

”Lapsi ei enää turhaudu, jaksaa olla kärsivällinen ja ymmärtää änkytystään nyt paremmin”

”Lapsi kertoo nyt pitkiä tarinoita ja ei lannistu, jos änkytystä tulee”

”Yhteistyö on ollut joustavaa ja luottamuksellista”