Asiakkaalle

Tarjoamme puheterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen. Tempon puheterapeutit työskentelevät pääosin Uudellamaalla, mutta Tempo tarjoaa palveluita myös valtakunnallisesti Suomessa. Nykyaikaisten etäyhteyksien avulla änkytysterapia voidaan toteuttaa helposti paikasta ja jopa maasta riippumatta. Tempon toimintaote on asiakaslähtöinen ja perhekeskeinen ja vahvistamme asiakkaan ja perheen omaa toimijuutta ja voimavaroja.

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2018 (pdf).

Lataa ilmoittautumislomakkeet:

 

Kuntoutusmuodot:

-yksilöterapia

-ryhmäterapia

-intensiivikuntoutus

-etäyhteyskuntoutus

-sopeutumisvalmennus

-vertaisryhmätoiminta

Tempossa on monipuolista osaamista kansainvälisesti yleisesti käytetyimmistä kuntoutusmenetelmistä. Asiakkaan tarpeiden mukaan voimme valita käyttöön mm.

-Palin Parent-Child Interaction -menetelmän (PCI)

-muut epäsuoran kuntoutuksen menetelmät

-alle kouluikäisten kuntoutukseen Lidcombe-ohjelman

-monia sujuvuuden säätelyn menetelmiä (esim. smooth/prolonged speech, GILCU/ELU)

-änkytyksen muuntelun menetelmiä (esim. Van Riper)

-integratiivisia menetelmiä (esim. ERA-SM, Iowan yliopiston kuntoutusmalli, fluency rules, Tempo treatment)

-kojeet puheen sujuvuutta vahvistavana välineenä puheterapian rinnalla

-Puheen sujuvuuden häiriöiden lisäksi tarjoamme arviointia ja kuntoutusta myös muissa puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöissä. Vahvinta osaamistamme on lasten puheen ja kielen kehitykselliset pulmat,  kuten puheentuoton motoriset vaikeudet (lasten puheen apraksia), fonologiset pulmat sekä kielen kehityksen vaikeudet.

Puheenkehityksen pulmat haittaavat vuorovaikutustilanteissa toisten ihmisten kanssa. Lapsen kehityksen kiintein ympäristö on perhe, jolla on välittömin mahdollisuus vaikuttaa suotuisasti lapsen kehityksen edistymiseen. Tempon toiminnassa korostuu vahvasti yhteinen työskentely lapsen vanhempien kanssa. Haluamme panostaa vanhempien aktiiviseen kuulemiseen ja mukanaoloon perinteistä työtapaa vahvemmin. Keskeistä on jokaiselle perheelle sopivien ja tärkeiksi muodostuvien kuntoutuselementtien löytäminen ja aktiivinen lapsen puheeseen vaikuttaminen ilman, että siitä muodostuu lapselle tai perheelle liian kuormittavaa toimintatapaa. Lapsen änkytys usein vaihtelee kausittain ja tilanteesta toiseen, ja oleellista onkin, että perhe löytää sopivia toimintatapoja ja osaa muuttaa niitä oikea-aikaisesti lapsen puhetilanteen vaihdellessa.

Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse info@tempokeskus.fi