Sopeutumisvalmennuskurssit

 

 

Sopeutumisvalmennuskurssit

ÄNKYTYKSEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2019

Voimavarakeskeinen perhekurssi 5-9 vuotiaille änkyttäville lapsille ja heidän perheilleen

Lataa ohjelma tästä (pdf).

Kurssi I: pe-su 3.-5.5. ja pe-su 24.-26.5.2019. Hakuaika päättyy 18.3.2019.

Kurssi II: pe-su 13.-15.9. ja pe-su 4.-6.10.2019. Hakuaika päättyy 5.8.2019.

 

Kurssit koostuvat  kahdesta kurssijaksosta, joilla on samat osallistujat. Kurssit ovat sisällöllisesti samanlaisia, huomioiden kuitenkin osallistujien yksilölliset toiveet. Pienten lasten voimavarakeskeiset perhekurssit järjestetään koulutuskeskus Sopukassa Sipoossa. Jokaisella kurssijaksolla ensimmäinen päivä alkaa klo 18.00 ja viimeinen päivä päättyy klo 15.00. Kurssille osallistuu änkyttävän lapsen lisäksi vähintään toinen vanhemmista, mutta myös koko perhe on tervetullut kurssille.

Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake ja lähettämällä se palveluntuottajalle. Samalla hakemuksella voi hakea useammalle pienten lasten kurssille (valituksi voi tulla vain yhdelle kurssille). Hakijoille ilmoitetaan osallistujavalinnoista välittömästi hakuajan päätyttyä.

Kurssin tavoitteena on tarjota perheille mahdollisuus kertoa oma tarinansa, jakaa kokemuksiaan ja työstää änkytyksen hyväksymistä sekä änkytykseen liittyviä asioita vertaisryhmässä. Tarkoituksena on auttaa perheitä löytämään voimavaroja arjen tilanteisiin. Perhekurssilla näitä aiheita työstetään vertaisryhmissä, oman perheen kesken tai koko ryhmä yhdessä. Ryhmien kokoonpanoa vaihdellaan toimintojen ja tarpeiden mukaan mielekkäällä tavalla. 

Kurssilla pohditaan lisäksi esiin nousevia teemoja ja annetaan uusinta tietoa änkytykseen liittyen. Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja tukea siihen, miten he voivat auttaa lastaan tilanteissa, joissa hän änkyttää ja joissa änkytys rajoittaa arkipäivän sosiaalisia tilanteita. He tarvitsevat usein myös tietoa siitä, miten keskustella änkytyksestä änkyttävän lapsen tai sisarusten kanssa ja miten tukea lapsensa myönteisen itsetunnon kehittymistä. 

Vanhemmille annetaan tietoa erilaisista puheen hallinnan keinoista ja tarjotaan tilaisuus tutustua eri terapiamenetelmiin. Vanhempien ryhmässä keskustellaan myös, millaista tietoa heidän olisi hyvä jakaa lapsen lähiympäristöön, esim. päiväkotiin tai kouluun. 

Kurssi tarjoaa änkyttäville lapsille mahdollisuuden myönteisiin sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin ja myönteisiin kokemuksiin ryhmässä toimimisesta. Tavoitteena on vahvistaa heidän itseluottamustaan ja rohkaista lapsia osallistumaan hyväksyvässä ilmapiirissä. Kurssin tärkeimpiä teemoja on, ettei haittaa, vaikka änkyttää. Lapset saavat vertaistuen kautta kokemuksen siitä, että toisiakin änkyttäviä lapsia on. Samalla lasten tietoisuus puhumisesta ja puheen sujuvuudesta lisääntyy, ja he oppivat kokeilemisen kautta huomaamaan, miten puheen sujuvuuteen voi vaikuttaa. Ryhmässä lapset saavat tietoa puhumisesta ja änkytyksestä. 

Sisarusryhmässä kanssa pohditaan, mistä änkytys johtuu, miten se voi vaikuttaa ja hankaloittaa sisaruksen elämää ja miten kannattaisi toimia, jotta veljen/sisaren olisi mahdollisimman helppo puhua. Sisarusten ryhmässä yksi tärkeä teema onkin vuorovaikutustaitojen, kuten vuorottelun, harjoitteleminen. Sisarukset saattavat pohtia änkytykseen liittyviä asioita, ja heidän kysymystensä käsittelyyn jätetään riittävästi aikaa.

Osallistumisen vahvistaminen koululaisen arjessa. Kurssi alakouluikäisille änkyttäville lapsille ja heidän perheilleen.

Kurssi kestää viisi päivää ajalla 3.6.-7.6.2019. Ensimmäinen kurssipäivä alkaa klo 12.00 ja viimeinen päivä päättyy klo 15.00. Kurssi järjestetään Espoossa hotelli Nuuksiossa. Kurssille osallistuu änkyttävän lapsen lisäksi vähintään toinen vanhemmista, mutta myös koko perhe on tervetullut kurssille.

Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake ja lähettämällä se palveluntuottajalle. Hakuaika päättyy 15.4.2019.  Hakijoille ilmoitetaan osallistujavalinnoista välittömästi hakuajan päätyttyä.

Kurssi tarjoaa perheille mahdollisuuden kertoa elämäntilanteestaan ja jakaa kokemuksistaan vertaisryhmässä. Keskeisinä teemoina ovat änkytyksen hyväksyminen, itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen ja voimavarojen löytyminen arjen tilanteisiin. Perheitä kannustetaan siihen, että änkytyksestä on hyvä puhua avoimesti ja että ei haittaa, vaikka änkyttää.

Perheille annetaan tietoa esim. uusista tutkimuksista änkytykseen, suhtautumiseen ja menetelmiin liittyen ja vastataan juuri heitä askarruttaviin kysymyksiin. Perheet myös pohtivat, miten vanhempi ja muu lähiympäristö voivat tukea lapsen puheen sujuvuutta vuorovaikutustilanteissa ja mitä tietoa heidän olisi hyvä viedä eteenpäin lähiympäristöön esim. kouluun. Tarpeen mukaan kurssilla kokeillaan erilaisia puheen hallinnan menetelmiä, jotka voivat helpottaa arjentilanteissa selviytymistä ja lisätä osallistumista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta puhumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kurssilla keskitytään osallistumisrohkeuden ja kommunikaatiotaitojen vahvistumiseen. Tavoitteena on myös, että perheet saavat kokonaiskuvan tilanteestaan ja pystyvät työstämään heille tärkeitä asioita kurssin jälkeenkin. 

Kurssilla käsitellään näitä aiheita vertaisryhmissä, oman perheen kesken tai koko ryhmän kanssa iän mukaisella tavalla. Mukanaolevat sisarukset työstävät asioita aktiivisesti perheen kanssa.

 

Kohti itsenäistymistä: pärjääminen päivittäisissä puhetilanteissa. Kurssi yläkoululaisille tai jo peruskoulun päättäneille änkyttäville nuorille. Kurssille voivat hakea myös nuoret aikuiset.

 

Kurssi kestää neljä päivää ajalla 28.10.-31.10.2019. Ensimmäinen kurssipäivä alkaa klo 12.00 ja viimeinen päivä päättyy klo 15.00. Kurssi järjestetään Espoossa hotelli Nuuksiossa. Tälle kurssille osallistuu alaikäisen hakijan lisäksi toinen vanhemmista. Täysi-ikäiset osallistuvat kurssille itsenäisesti.

Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake ja lähettämällä se palveluntuottajalle. Hakuaika päättyy

9.9.2019. Hakijoille ilmoitetaan osallistujavalinnoista välittömästi hakuajan päätyttyä.

 

Kurssi on tarkoitettu nuorille, jotka ovat vähitellen itsenäistymässä vanhemmistaan. Muutos koululaisen maailmasta nuoren tai aikuisen maailmaan on usein merkittävä murrosvaihe. Kurssille voivat hakea myös nuoret aikuiset, joilla on änkytystä. Osallistujavalinnoissa huomioidaan, että kurssilaisten joukossa riittävästi samaan ikäryhmään kuuluvia osallistujia.

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden keskustella änkytykseen liittyvistä kokemuksista vertaisryhmässä ja työstää omaa suhtautumista änkytykseen. Kurssi kohdentuu osallistujien kokemuksiin ja keinoihin käsitellä änkytystä ja selvitä arjen tilanteista. Kurssilla pohditaan omia sisäistyneitä ajatus- ja toimintatapoja ja niiden tunnistamisen kautta etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja. Kurssilla työskennellään vertaisryhmissä. Vanhemmille kurssi tarjoaa työkaluja olla nuoren tukena uudenlaisessa elämäntilanteessa.

Kurssin keskeisenä teemana on änkytyksen hyväksyminen ja änkytykseen liittyvien kokemusten, uskomusten ja käsitysten työstäminen ikään sopivalla tavalla. Kurssilla keskitytään itsetunnon ja minäkuvan vahvistamiseen sekä jaksamiseen ja voimavarojen löytymiseen juuri tässä elämänvaiheessa. 

Kurssilla annetaan uusinta tietoa änkytyksestä. Kursseilla tuetaan osallistumisrohkeutta ja kommunikaatiotaitoja. Lisäksi kerrataan ja kokeillaan erilaisia puheen hallinnan menetelmiä.

 

Hakulomakkeet

Hakulomake 2019 voimavarakeskeinen perhekurssi (doc)

Hakulomake 2019 osallistumisen vahvistuminen. kurssi alakouluikäisille ja heidän perheilleen (doc)

Hakulomake 2019 Kohti itsenäistymistä -kurssi (doc).